Actualitate

Cum arată, în detaliu, noua organigramă a Primăriei Bistrița. ”Eficientizare!”

Noua organigramă a Primăriei Bistrița va fi supusă aprobării Consiliului Local în ședința de joi 11 mai, când se va da OK-ul pe statele de funcţii și regulamentele aparatului de specialitate al primarului, ale Poliției Locale în urma reorganizării acesteia, ale Direcției de Infrastructură și Servicii ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Publice și Direcției de Administrare a Piețelor, ale Centrului Cultural Municipal ”George Coșbuc”, ale Direcției de Asistență Socială și Direcției Municipale de Sănătate, care se reorganizează.

”Reorganizarea activității prin comasarea/înființarea/desființarea unor compartimente funcționale și implicit desființarea unor posturi, respectiv înființarea altora are la bază rațiuni legate de eficientizarea activității, adaptată nevoilor reale și ca o măsură care să asigure creșterea eficienței proceselor de lucru”, se arată în proiectele de hotărâre.

În prezent, în Primăria Bistrița sunt 739 de posturi: aparatul de specialitate al primarului – 287 posturi, Direcţia de Administrare a Pieţelor – 31 posturi, Direcţia de Servicii Publice – 266 posturi, Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc” –  70 posturi, Poliţia Locală – 85 posturi. Totodată, la Direcţia de Asistenţă Socială sunt prevăzute 331 posturi, din care 45 de funcții publice și 286 de funcții contractuale, iar Direcția Municipală de Sănătate are 79 de posturi.

Aparatul de specialitate al primarului va cuprinde și Poliția Locală

”Reorganizarea a compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al primarului și a Poliției Locale, prin desființarea acesteia ca structură cu personalitate juridică și reorganizarea ca serviciu în aparatul de specialitate al primarului, se bazează pe principiile de guvernanță responsivă, iar structura de personal este construită astfel încât să răspundă cerințelor de eficiență și eficacitate specifice unei autorități publice locale moderne. Departamentele esențiale desfășurării activității se vor constitui în structuri funcționale de nivel superior – direcții. Departamentele suport, care vor asigura consilierea economică, juridică și cea aferentă bunei gestionări a resurselor umane, se vor stabili la nivel de direcție, serviciu sau birou. Pentru realizarea unui randament maxim, compartimentele supradimensionate se vor regrupa în structuri ierarhice suple, flexibile și ușor de condus. Prin acest algoritm, resursa umană se va aloca preponderent către compartimentele funcționale care desfășoară activități precum: planificarea investițiilor publice, monitorizarea serviciilor publice, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat”.

Numărul total de posturi va fi de 384, din care: 3 funcții de demnitate publică, 36 de funcții publice de conducere, inclusiv Secretarul General, 2 funcții contractuale de conducere, inclusiv administratorul public, posturi de execuție – 343, din care: 310 funcții publice de execuție, 33 funcții contractuale de execuție.

Astfel:

Secretarul General va funcționa cu 3 compartimente în subordine: Compartimentul Monitorul Oficial Local, Compartimentul Pregătire Documente, și Compartimentul Registrul Agricol. Pentru eficientizare, componenta juridică – Serviciul Juridic, Evidență Documente, cea de management a resurselor umane – Biroul Managementul Resurselor Umane (redenumit) și achizițiile publice – Serviciul Achiziții Publice se vor regăsi în aceeași structură, redenumită Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice, din care vor mai face parte Compartimentul Autoritate Tutelară, Compartimentul Revendicări Imobiliare și Compartimentul Proiecte de Hotărâri Domeniul Public și Privat.  

Compartimentul funcțional cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului – Arhitect Șef va fi eficientizat și va veni în sprijinul solicitanților prin Serviciul Urbanism și prin crearea unei structuri pentru strategia urbană, respectiv Serviciul Strategie Urbană, ce va fi format din: Compartimentul Acorduri și Avize, Compartimentul Dezvoltare Urbană și Compartimentul Monumente.

Pentru accesarea resurselor puse la dispoziție prin actualele programe operaționale și noile axe de finanțare ce se vor deschide, structura pentru fonduri europene se redenumește Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 cu următoarele compartimente funcționale, redenumite și reorganizate: Serviciul Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă, Compartimentul Implementare Proiecte cu Finanțare Europeană, Compartimentul Mediu și Schimbări Climatice și Compartimentul Mediu de Afaceri și Societate Civilă.

Direcția responsabilă cu digitalizarea, redenumită Direcția Tehnologia Informației și Inovare, va primi noi atribuții față de momentul actual, Compartimentului Tehnologia Informației adăugându-i-se două structuri noi: Compartimentul Arhivă Electronică și Retrodigitalizare și Compartimentul GIS. În paralel, Serviciul Relații Publice, Comunicare se va asigura că interacțiunea între cetățean și administrație va fi simplificată și optimizată.

Politicile publice din domeniul educației, sportului, turismului reprezintă o prioritate care se va realiza prin reorganizarea structurii actuale Direcția educație, turism în Serviciul Politici Publice Educație, Tineret, Sport și Turism. În componența serviciului se vor înființa Biroul Sport – Turism cu Compartimentul Agrement și Centrul de Informare Turistică, și Biroul Educație – Tineret cu Centrul pentru Diaspora și Centrul Comunitar pentru Tineret.

De asemenea, în cadrul Direcției Tehnice se va înființa Compartimentul Pregătire Programe Investiții, care alături de Serviciul Căi de Comunicații și Rețele Edilitare (redenumit) și Serviciul Clădiri Publice (redenumit), vor spori capacitatea instituțională de gestionare și monitorizare a lucrărilor și proiectelor de investiții.

Direcția Patrimoniu, alcătuită în prezent din Serviciul Administrare Domeniul Public și Privat, Compartimentul Buget, Contabilitate, Salarizare, Compartimentul Administrare Fond Locativ, va fi eficientizată prin preluarea atribuțiilor specifice activității de cadastru și înființarea Compartimentului Cadastru în subordinea directorului executiv.

Pentru un mai bun control al activității Poliției Locale și pentru eficientizarea activității, Poliția Locală se desființează ca structură cu personalitate juridică și se reorganizează ca serviciu în aparatul de specialitate al primarului, în directa subordine a primarului, și se va numi Serviciul Poliție Locală cu următoarea componență: Biroul Siguranță Stradală, Evidența Persoanelor cu Compartimentul Monitorizare Salubrizare, Biroul Siguranță Publică cu Compartimentul Circulație, Patrulă Școlară, Compartimentul Pază și  Compartimentul Dispecerat și Biroul Control Comercial și Disciplina în Construcții cu Compartimentul Control Comercial, Protecția Mediului și Compartimentul Disciplina în Construcții.

Direcția Economică va prelua atribuțiile structurii de contabilitate din cadrul Poliției Locale , urmare a desființării și reorganizării acesteia. Direcția se va reorganiza și va fi alcătuită din: Serviciul Constatare și Impunere, Serviciul Urmărire și Încasare, Serviciul Financiar, Contabilitate, Compartimentul Executare Creanțe, Compartimentul Guvernanță Corporativă, Compartimentul Buget.

Activitatea de audit public intern, necesară oricărei entități publice, va fi asigurată de către Serviciul Audit Public Intern (redenumit), în directa subordonare a primarului.

Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice, structură nou înființată, de asemenea în directa subordine a primarului, va realiza monitorizarea modului de realizare a serviciilor publice și măsurarea performanțelor serviciilor publice furnizate cetățenilor: salubrizare, iluminat public, transport public local, piețe, dezinsecție, deratizare, dezinfecție etc.

Serviciul Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă este serviciu public fără personalitate juridică coordonat de primar și subordonat Consiliului Local. La acestă dată structura acestui serviciu public este una de birou. Atribuțiile vor fi suplimentate cu sarcini în domeniul asistenței medicale asigurate de către Centrul Medical de Evaluare și Promovare a Sănătății, iar structura se va reorganiza la nivel de serviciu.

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Bistrița, organizat sub forma a două servicii: Serviciul Stare Civilă și Serviciul Evidența Persoanelor (1+13), servicii subordonate primarului și Consiliului Local, nu va suferi nicio modificare.

De asemenea, nici Biroul Administrativ, subordonat administratorului public, nu va fi modificat.

Direcție de Infrastructură și Servicii prin reorganizarea Direcției Servicii Publice și a Direcției de Administrare a Piețelor

În prezent, în statul de funcții al Direcției Servicii Publice sunt prevăzute 266 de posturi, din care 48 de funcții publice și 218 de funcții contractuale, iar în statul de funcții al Direcției de Administrare a Piețelor sunt prevăzute 31 de posturi, din care 8 de funcții publice și 23 de funcții contractuale.

”Piața Decebal urmează să fie închisă în viitorul imediat apropiat – pentru o perioadă de 1-2 ani, în vederea modernizării acesteia. Activitatea Pieței Calea Moldovei a fost diminuată ca urmare a deschiderii în imediata proximitate a complexului comercial B1 Retail Park și a magazinului Selgros. Activitatea Pieței Independeței Nord a fost mult restrânsă, după ce în anul 2021 mai mult de două treimi din suprafața acesteia a fost transformată în parcare publică, la momentul respectiv, piața neavând activitate comercială care să o susțină. În piaţa Tărpiului nu se defăşoară activităţi de comerţ pe tot parcursul anului, fiind funcţională doar sezonier. În incinta Complexului de agrement Heidenfeld se organizează diferite evenimente punctuale pe parcursul anului, neavând o activitate permanentă. Practic, în prezent, singura piață care se autosusține și susține financiar întreaga direcție este Piața Calea Moldovei. Având în vedere cele arătate, apreciem că personalul serviciului public cu personalitate juridică ”Direcția de Administrare a Piețelor” este supradimensionat prin raportare la activităţile concrete desfăşurate, astfel că se propune desființarea acestui serviciu public și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției de Infrastructură și Servicii, care la rândul său va fi rezultatul reorganizării Direcţiei Servicii Publice”, se arată în proiectul de hotărâre.

Prin reorganizare, sunt prevăzute un număr total de 275 de posturi, din care 7 funcții publice de conducere, 7 funcții contractuale de conducere, 43 funcții publice de execuție și 218 funcții contractuale de execuție.

Noua structură:

1. Director executiv, 1.1. Compartiment resurse umane, 1.2. Serviciul tehnic marketing, 1.2.2. Compartiment achiziţii, 1.2.3. Compartiment aprovizionare, 1.3. Serviciul transport, administrare circulaţie, 1.4. Serviciul valorificare terenuri şi implementare strategii servicii publice, 1.4.1. Formaţia activitate sere, 1.4.2. Formaţia spaţii verzi 1, 1.4.3. Formaţia spaţii verzi 2, 1.4.4. Formaţia spaţii verzi 3, 1.5. Serviciul administrare pieţe şi cimitire, 1.6. Serviciul salubrizare

2. Director executiv adjunct economic, 2.1. Compartiment financiar, contabil, 2.2. Compartiment gestiuni, 2.3. Compartiment relaţii cu publicul

3. Director adjunct producţie, 3.1. Serviciul întreţinere străzi, 3.1.1. Formaţia 1, 3.1.2. Formaţia 2, 3.1.3. Formaţia 3, 3.2. Serviciul mecanizare, 3.2.1. Coloana auto, 3.2.2. Atelier reparaţii, 3.3. Serviciul întreţinere imobile şi mobilier urban, 3.3.1. Formaţia 1, 3.3.2. Formaţia 2, 3.4. Serviciul exploatare centrale termice şi instalaţii, 3.4.1 Formaţia centrale termice, instalaţii, 3.6. Serviciul deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, adăpost câini, 3.6.1.Formaţia Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, 3.6.2 Formaţia ecarisaj

Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc”

Va avea un număr total de 67 de posturi, din care: 5 funcții contractuale de conducere, 62 funcții contractuale de execuție.

Se reorganizează Serviciul Programe Culturale prin înființarea în cadrul său a Biroului tehnic, a Compartimentului Proiecte cu Finanțare Externă și preluarea Compartimentului Teatru Municipal, reorganizat. Personalul contractual existent la Serviciul Programe Culturale va fi reîncadrat în noile compartimente.

Direcţia de Asistenţă Socială se reorganizează și preia Direcția Municipală de Sănătate

Se desființează Direcția Municipală de Sănătate ca serviciu public cu personalitate juridică și se reorganizează ca structură fără personalitate juridică în cadrul serviciului public municipal Direcția de Asistență Socială, care va fi condusă de un director executiv.

Numărul total de posturi va fi de 371, din care: 5 funcții publice de conducere, 2 funcții contractuale de conducere, 35 funcții publice de execuție, 329 funcții contractuale de execuție.

21 comentarii

 • Zorro, ai fumat ceva? Asta e organigramă sau un fel de p…a calului ? Cate posturi de șefi au dispărut? Câți bani ați economisit? Aud? Era evident că organigrama v a fi ca și auditul. Sunteți varză și vă mai și lăudați cu asta! Tic tac

  39
  4
  • .Turc nu o să facă nimic,doar o sa promită reduceri de personal în campania electorală crezând că va mai prinde un mandat, după care va „uita” ce a promis

 • O reorganizare de doi bani. Să ne spună primarul pe câți ” tăietori de frunze la câini” i-a dat afară? Câți pleacă din primărie odată cu noua organigramă? La câți li s-a redus salariul, dacă nu au făcut performanță? Cu cât s-a redus bugetul de salarii al primăriei?
  Faptul că a comasat direcții și a schimbat denumiri de servicii și compartimente, e egal cu zero.

  38
  4
 • Doar primăria Bistrița poate prezenta o organigramă ”povestind-o” în format text. Pentru a face o comparație între organigrama veche și cea nouă, ar trebui să le vedem pe amândouă, alături, în format grafic. Probabil nu este nimic de văzut, așa că spune povești.

  40
  2
 • Au dispărut posturi de directori și voi nu vedeți nicio economie le buget? Hai că sunteți interesanți, contrașilor!! :)))

  6
  28
 • Dacă X e director și cu noua organigramă ii dispare postul și eu retrogradat la sef serviciu/șef birou/etc in secunda doi după ce e aprobată noua organigramă incep procesele. După o vreme….. Primăria pierde procesul….X primește postul la loc + banii pe perioada cât nu a fost director.

  14
  3
  • Daca a se transfera in d si d se duce in z iar z dispare ca e paznicul care tot timpul de la servici doarme si sunt reclamatzii atunci ce procese sa fie?
   Pe a il obligati sa faca studii de electrician si pe d sa faca acel curs de agent de paza.
   Plus de asta dupa ce se face o organigrama cu o reducere de 30% dintre posturi declarati o DE UTILITATE PUBLICA FARA DREPT DE CONTEST!!!! …cu toate ca primaria functioneaza la fel si cu 50% din angajati!

   8
   1
 • Prost să fii noroc să ai, mă refer la bugetarii primăriei, nu la cetățeni…Nu s-a schimbat absolut nimic, stați liniștiți pentru că primarul „lucrează” pentru urbe…O bătaie de joc permanentă adusă orașului!

  27
  7
 • Domnul Mihai să nu mi zici că directorul de la piețe a cărui post a dispărut să director la turism, incomodau?
  Ăștia, mai ales cel de la piețe au fost direcție de familie , compoturi, dulcețuri, zacusti și cam atât.
  N a produs nimic, păcat că nu la desființat de tot.
  La turism, nou numim turism când biroul turism este închis mereu, n ai niste broșuri, pliante când vin turiștii, stau pe lângă singurul obiectiv biserica de lângă primărie și nimeni nu le da vreo explicație că să nu mai vorbim că mereu a fost închisă.
  Doamna de la turism era cu karate jud și am atât.
  Dar n am înțeles de ce s a făcut serviciul din birou la cei de la voluntariat?
  Are limba finuta?
  In rest numai de bine
  Cu cât a scăzut fondul de salarii in urma reorganizarii rămâne să ne spună.
  Ce n am înțeles de ce atâția directori adjuncți,?
  Tot limba fina?

  15
  1
 • Nu înțelege nimeni nimic, câte posturi sunt si câte vor fi. Probabil ca asta se si dorește.
  Pe unde am muncit eu la restructurare se tăiau 10% din joburi.
  După câțiva ani mai tăiau 10% iar cei rămași, alergau msi repede si făceau si munca celor dati afara. Nu știu cine e mai norocos, cel care pleacă sau cel care rămâne si aleargă mai repede.
  Departament relații cu publicul! Nu este nevoie, pui pe cei care fac munca de birou, de exemplu contabilitate, sa răspundă si la telefoane.
  De ce trebuie ca fiecare Serviciu sa aibă contabilitate, administrație, marketing?

  Contabilitate centralizată, pt toate serviciile
  Marketing unul singur, pentru toate serviciile si care este responsabil si de relațiile cu publicul.

  Cumnata mea, Anne Hansen e bibliotecara si au angajat-o la o firma de Pensii Private sa modifice toate textele de comunicare cu oamenii obișnuiți, pagina de internet, reformularea textelor din scrisori, facturi etc.
  Adică limbaj tehnic de neînțeles!
  Sa înțeleagă si omul de rând ce vrea firma să spunâ.
  Cred ca si Primăria Bistrița ar trebui sa angajeze pe cineva sa le traducă comunicatele, pentru că NU ÎNȚELEGEM NIMIC !

  8
  5
 • Baaa…esti chior ca zoro?
  Se fac angajari la centru de informare turistica…700 fara asistenta sociala, fara cultura, fara piete…si se ajunge la vreo 1500
  Unde scrie ca se reduce vreun post?
  La piete?
  Ii muta in alta parte…poate pe Iulica din piata sa l de a afarA ca nu l apara nimeni

  18
  1
 • CORECT AR FI CA TOATE POSTURILE DJB PRIMARIE SA FIE SUB FORMA DE VOLUNTARIAT!!!
  2 ore dupa ce muncesti la privat si sa platesti kmpozite pentru investitiile …publice prin primarie
  …un fel de asociatie de cetateni!!!

  4
  3
 • Pe cei ce au făcut caietul de sarcini penibil pentru pasajul subtersn Gării – Tărpiului sunt dați afară că am ajuns din nou de râsul îtregi țări ? Dacă nu înseamnă că nu ați făcut ninic doar ați dat o palmă la un căcat.

  22
 • Câte frustrări pe aici, mai ales din partea celor care sperau să nu se schimbe nimic să poată zice apoi doar nasoale. Mai sunt și unii care, dacă au văzut schimbarea, că de ce nu s-a făcut cum au visat ei, cu dat afară toți angajații sau ceva, uitând că primaria are funcționari publici pe care legea îi cam protejează, nu prea ai ce să le faci. Cred că am citit pe aici pe site și pe vremea organigramei lui Crețu, nimeni nu se agita atâta, deși apărea denumirea Direcția Integrarea Europeană la ani buni după ce eram integrați deja. Eu zic să mai luați o pauză, oricum organigrama va fi supusă aprobării aleșilor noștri locali, deci totul are un parcurs legal și democratic.

  5
  14
 • So rezolvat nu se poate. Acelasi numar mare de POMANARI la primarie ,dar plimbati si mutati, ascu7nsi sub alte servicii posturi.Am asteptast 3 ani ca sa vedem un mare NIMIC. Primarul la anul vede tota asta Al nostru primar s-a scremut din greu sa prezinte ce era/Cati au fost dati afara omule, cu cat platim noi mai putine impozite dupa organigrama noua. Nu se . banii la nimeni si sa stea in dunga- numai la voi la Primarie.

  8
  2
 • No vezi mă, Irinel?!? Că n-ai lins degeaba? Mai câștigi un 500 brut la salariu. Că te face din șef birou, șef serviciu. „Stimate domnule primar…”, vorba ta…
  În rest, ce sa mai zici?!? Un mare fâs.
  Am uitat! Foarte importantă înființarea serviciului „215”. Ăla de monitorizează. În subordinea primarului. Așa este când crezi ca ai veleități de prim ministru. Îți faci corp de control…

  11
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS