Actualitate

Municipalitatea cere oficial Guvernului să îi transmită în administrare vechea Sală Polivalentă

Consiliul Local Bistrița a aprobat înaintarea unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al Statului Român si administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Bistrița a Sălii Polivalente situate în vecinătatea parcului municipal ”în scopul dezvoltării serviciilor publice de interes local privind tineretul și sportul și derulării unor investiții atât pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale, cât și pentru susținerea pregătirii sportive”. Totodată, Sala Polivalentă, construită în 1974 și dată în folosință în 1976, se declară bun public de interes local.

”Trecerea Sălii Polivalente în proprietatea municipalității reprezintă o oportunitate. Din momentul în care vom deveni proprietari, vom comanda o expertiză din care va rezulta starea tehnică a imobilului și vom continua cu studiu de fezabilitate, proieict tehnic. Sala necesită investiții destul de substanțiala. Sala Polivalentă va fi deschisă către toți cei care practică sportul de performanță, va fi folosită pentru organizarea de evenimente publice, cum s-a întâmplat și până în prezent”, a spus primarul Ioan Turc.

Municipalitatea precizează în expunerea de motive:

”Municipiul Bistrița manifestă o preocupare majoră pentru dezvoltarea serviciilor publice de interes local privind tineretul și sportul, având interesul de a investi în susținerea și promovarea a diverse activități sportive sportului, încurajând practicarea acestuia de către cetățenii municipiului de la cele mai fragede vârste.

Astfel, prin programe bine direcționate menite a cultiva interesul copiilor și tinerilor pentru sport ca și componentă a unui stil de viață sănătos, atenția municipalității se îndreaptă atât spre derularea de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale, cât și în susținerea pregătirii sportive.

În prezent municipalitatea derulează trei programe de stimulare a elevilor de ciclul primar, gimnazial și liceal, în vederea adoptării unui stil de viață sănătos și activ prin participarea a peste 5000 de elevi din Bistrița la ore de sport gratuite la baze sportive din municipiu: Programul de stimulare și recompensare a performanței școlare a elevilor din municiul Bistrița, Programul privind stimularea elevilor proveniți din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din municipiul Bistrița, în vederea practicării sportului și Programul ”Școala de înot” destinat elevilor din clase 0-IV, înscriși în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bistrița.

Un loc important îl ocupă și susținerea sportului de performanță, aceasta reprezentând o preocupare constantă a municipalității. Un consistent procent din bugetul municipiului a fost direcționat către susținerea domeniului sportiv de-a lungul timpului, Primăria municipiului Bistrița investind în sportul de performanță atât prin finanțarea Clubului Sportiv Municipal, aflat în subordinea Ministerului Sportului (au beneficiat de susținere financiară de la bugetul local ramuri olimpice precum: atletismul, boxul, gimnastica artistică, haltere, sanie, ski fond biatlon, tenis de masă, etc. la categoriile copii, junior și tineret), cât și prin finanțarea cluburilor private, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

În acest scop, precum și având în vedere faptul că imobilul construcție necesită lucrări de modernizare și reabilitare, investiții care pot fi susținute doar în situația deținerii imobilului în proprietate, Municipiul Bistrița a comunicat Guvernului României și Ministerului Sportului intenția de a demara procedurile prevăzute de art. 292 din Codul Administrativ privind solicitarea trecerii imobilului ”Sala Polivalentă” situată în municipiul Bistrița, strada Vasile Conta nr. 1 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Bistrița.

Prin adresa nr. 9481/09.08.2022, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 82375/22.08.2022, Ministerul Sportului a comunicat demersurile și documentele necesare pentru ca acesta să poată promova un proiect de act normativ privind trecerea imobilului mai sus menționat din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport în domeniul public al Municipiului Bistrița.

Conform documentelor transmise de către Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud cu adresa nr. 82864/23.08.2022, imobilul figurează înscris în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1705/2006, având cod de clasificare 8.26.02, nr. M.F. 38179, anul dobândirii sau al dării în folosință fiind 1976, având valoarea de inventar actualizată de 14.359.154 lei, aflându-se în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud.

Conform evidențelor de carte funciară a imobilului ”Sala Polivalentă”, respectiv CF Bistrița nr. 55646, terenul în suprafață de 5.224 mp figurează în proprietatea Statului Român, dobândit prin expropriere, cu drept de folosință în favoarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud, iar construcția figurează în proprietatea Statului Român, dobândită prin lege (Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006) cu drept de administrare în favoarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud.

Conform documentațiilor de urbanism existente, respectiv Planul Urbanistic Zonal „Zona istorică protejată” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 73/07.04.2009, preluat în Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 136/14.11.2013, imobilul se află amplasat în zona de protecție a ansamblului urban fortificat, zonă în care domină locuirea cu activități compatibile, la care se adaugă funcția de sport și cea comercială, în zona centrală a municipiului în imediata apropiere a Parcului municipal – subzonă a spațiilor verzi amenajate cu acces nelimitat.

În contextul legislației actuale, art.129 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, menționează ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”, la alin. 2 fiind enumerate atribuțiile, inclusiv cele privind: d) gestionarea serviciilor de interes local, printre care serviciile privind tineretul și sportul.

Art. 292 alin.1 din același act normativ stabilește: ”Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului….., .

Totodată, potrivit prevederilor art. 863 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: f) prin alte moduri stabilite de lege.”

Prin urmare, coroborând prevederile din cele două acte normative sus menționate, rezultă că dispozițiile cuprinse în art. 292 din Codul administrativ constituie o modalitate de dobândire a dreptului de proprietate stabilită expres prin lege și se circumscrie în sfera reglementărilor art. 863 lit. f) din Codul civil, respectiv ”alte moduri stabilite de lege”.

Conform alin. 3 al art. 292 din Codul Administrativ, cererea trebuie aprobată prin hotărâre a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, astfel, hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița de aprobarea înaintării unei cereri către Guvernul României de trecere din domeniul public al Statului Român si administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Bistrița a imobilului ”Sala Polivalentă” situat în municipiul Bistrița, strada Vasile Conta nr. 1, va fi transmisă Guvernului României, care prin ministerul de resort, respectiv Ministerul Sportului, va efectua demersurile necesare promovării proiectui de hotărâre a Guvernului României privind transferul de proprietate asupra imobilului.

Raportat la destinația imobilului și la scopul solicitării de trecere, respectiv de dezvoltare a serviciilor publice de interes local privind tineretul și sportul și și derulare a unor investiții atât pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale, cât și pentru susținerea pregătirii sportive, conform prevederilor art. 292 alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca imobilul să fie declarat bun de interes public local, prin hotărâre a consiliului local”.

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS