Actualitate Recomandări

Prof. Monica Halaszi, decorată la Cotroceni, despre noul Statut al elevilor: Au drepturi şi trebuie să le revendice

Elevii au, din acest an şcolar, multe drepturi pe care ar trebui să le revendice, spune profesoara Monica Halaszi de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, care a fost decorată de curând de preşedintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler.

Timp Online a întrebat-o pe Monica Halaszi ce părere are despre noul Statut al elevului.

„L-am aşteptat demult pentru că eu cred că elevii trebuie să îşi cunoască drepturile şi să le poată revendica. Toate aceste precizări din statut existau împrăştiate cumva în Legea educaţiei şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, dar nu erau nicăieri concentrate. Atunci elevilor le era foarte greu să îşi cunoască drepturile. De multe ori noi, profesorii, ne dorim să nu ştie care sunt cu adevărat care le sunt drepturile. Toate interdicţiile care sunt menţionate în Statut existau şi până acum. Aceasta este natura umană, să vedem mai întâi interdicţiile. Cu timpul însă, elevii vor vedea că au multe avantaje şi drepturi pe care ar trebui să le revendice. De exemplu, dreptul de a da feedback profesorului mi se pare un lucru foarte bun. Adică eu mi-aş dori să ştiu ce părere au elevii nu despre mine ca om, ci despre modul în care prestez activitatea didactică. Mai cred că e binevenit faptul că noi, profesorii, avem obligaţia ca, în 15 zile, să aducem elevilor rezultatul evaluărilor, ceea ce, uneori, trebuie să recunosc, nu se întâmpla”, a spus Monica Halaszi.

În calitate de diriginte la clasa a IX-a F de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, profesoara Monica Halaszi a încercat să le facă acestora o surpriză în prima zi de şcoală. A aranjat scaunele în cerc pentru ca elevii să stea faţă în faţă şi le-a transmis şi câte un mesaj personal.

„Prima zi de şcoală e întotdeauna o sărbătoare. Deşi elevii mei sunt la vârsta adolescenţei, cred că tot copii rămân. Am clasa a IX-a F, de la fantastici, sperăm noi, e clasă de filologie, specializarea franceză intensiv. Pe fiecare masă, elevii vor găsi câte o bombonică, conform tradiţiei, o răţuşcă şi un mesaj din partea dirigintei”, a spus Monica Halaszi.

monica-1 monica-2 monica-3 monica-4

Reamintim că, potrivit Statutului elevilor, aceştia nu vor mai putea părăsi incinta școlii în timpul programului nici măcar pentru că să își cumpere de mâncare: „Mare atenție! În Statutul elevilor este înserat la interdicții faptul că elevii nu au voie să părăsească incinta școlii pe toată durată programului școlar. Trebuie să prindeți în acest plan tot ce înseamnă securitatea copiilor, care este oră la care vin, care este oră la care pleacă, foarte bine înregistrate și monitorizate toate activitățile extracurriculare că să facem dovadă, mai ales pentru minori, că am asigurat elementele de securitate specifice mediului educaţional”, a spus inspectorul şcolar general Camelia Tabără.

Potrivit Statutului, elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii, să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară de protecţia muncii, de protecţie civilă şi paza contra incendiilor, dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertarea de expresie, dar aceasta nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară şi nici dreptul la propria imagine.

Conducerea şcolii şi cadrele didactice nu pot confisca bunuri ale elevilor dacă acestea nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ. De asemenea, elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă. Elevii care timp de cel puţin patru săptămâni nu pot participa la cursuri, din cauza unei dizabilităţi sau a unor boli cronice, au dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi de asistenţă medicală.

Elevii din ciclul liceal au dreptul la protest, în afara orelor de curs, activităţi care pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu avizul Consiliului de Administraţie. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise oficiale ale organizatorilor sau ale părinţilor ori susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a bunurilor.

De asemenea, elevii au dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

În categoria drepturilor sociale de care pot beneficia elevii intră: tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic; decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu; decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi ajutoare sociale şi financiare în diverse forme; subvenţie acordată de stat pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate – “bani de liceu”, respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional – „bursa profesională”.

În noul Statut se mai prevede că elevii au tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice şi pot beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară sau iarnă.

Obligaţiile elevilor 

Elevii care au comportamente jignitoare, de intimidare şi discriminare şi se manifestă violent în limbaj şi comportament faţă de colegi şi profesori sau incită la acte de violenţă în şcoală sau în afara ei vor fi sancţionaţi. Fiecare elev răspunde doar pentru propriile fapte, sancţiunile nu pot fi colective, iar mustrarea în faţa colectivului sau a şcolii este interzisă, potrivit Statutului elevului.

Conform documentului, elevii au obligaţia să frecventeze toate orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ, să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar, să folosească manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar, să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei material. În cazul în care un elev produce prejudicii bazei materiale, acesta va suporta contravaloarea, în urma constatării culpei individuale, şi nu colective.

Prin noul Statut, le este interzis elevilor să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Excepţie fac doar situaţiile în care, cu acordul cadrului didactic, telefoanele mobile sunt folosite în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.

Elevilor le este interzis să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă, să aibă comportamente jignitoare, de intimidare şi de discriminare, să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, să folosească limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar.

În timpul programului şcolar, elevii nu pot părăsi perimetrul şcolii şi le este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei.

De asemenea, elevilor le este interzis să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole şi orice alte documente din această categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ, să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică.

Documentul mai prevede că sunt interzise blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ, deţinerea sau consumul în şcoală de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, introducerea şi folosirea oricărui tip de arme, de produse pirotehnice, muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante.

Elevii nu pot aduce în şcoală materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic.

Elevii care încalcă aceste reguli pot fi sancţionaţi doar dacă faptele s-au petrecut în şcoală. Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de liceu”, a bursei profesionale; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru elevii minori. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, în funcţie de fiecare caz.

Mustrarea elevilor în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context, la fel şi orice formă de agresiune fizică. Unitatea de învăţământ preuniversitar sau cadrele didactice nu pot să aplice sancţiuni colective. Orice elev poate fi sancţionat numai pentru propria culpă.

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Măsura trebuie insoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul, institutorul, profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Elevii care au deteriorate sau sustras bunuri din şcoală sunt obligaţi să acopere toate cheltuielile pentru lucrările de reparaţii sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea acestora.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Elevii sancţionaţi sau părinţii acestora pot face contestaţie la Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de cinci zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unitaţii de învăţământ sau a domiciliului petentului.

4 comentarii

  • Cartea de religie nu este material de prozelitism religios, stimabile, pentru ca este un manual aprobat de MENCS oferit elevilor care au optat pentru studierea religiei. Pentru ca nu dai manual catolic elevilor ortodocsi si nici manual ortodox elevilor neoprotestanti si nici un fel de manual de religie celor care n-au optat pentru acesta ora. Nimeni nu obliga pe nimeni in scoala sa creada sau sa primeasca invataturi religioase. Studiul religiei este una si credinta este alta… Daca se intampla undeva altfel, atunci este un abuz… si de aceea s-a dat si acest statut, pentru a se stopa eventualele abuzuri. In ce priveste iesirea la biserica in timpul orelor, personal nu sunt de acord, dar nici nu cred ca s-a facut cu forta, ci cu buna intelegere dintre profesori, elevi si conducerea scolilor. Iar daca cineva vrea sa pupe poala cuiva, cred ca este liber sa o faca si sa fie scutit de comentariile frustratilor, care nu suporta sa vada ca altii fac altceva decat ar vrea ei, frustratii sa faca… Parerile personale si invectivele referitoare la anumite persoane publice este bine sa le pastram pentru noi, atata vreme cat nu ni le-a cerut nimeni si sa invatam sa respectam libertatea omului de a fi asa cum vrea el.

  • Victoras, draga, lasa frustrarile si revino-ti… Religia nu a fost impusa nimanui… Cine nu vrea sa faca, nu face si gata… Din cate stiu eu, elevii sau parintii au ales, pentru ca nu sunt indiferenti sau neutri dpdv religios. Daca tu esti asa treba ta, esti liber, dar nu-i baga cu tine in aceasti oala unsuroasa si pe altii… Lasa-ma tu cu delirul tau secularist ce provine din bolsevismul indepartat, care se ascunde, cred, sub fata ta de anti… Cam mult vorbesti la orice articol si plictisesti cu aceleasti stereotipuri si expresii… mai schimba placa, ca nu esti prost sau neinstruit!!! Si nu-ti da cu parerea despre mine pentru ca nu ma cunosti, intrucat nu ies cu comentarii la orice pas, si vorbesti numai prostii, care nu-ti fac cinste. In rest, de bine!

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.