Social

Sistem simplificat de contabilitate

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că, potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2239/2001 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522/25.07.2011, începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat: cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro  totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Pentru verificarea încadrării în criteriile menţionate mai sus se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate conform prevederilor legale în vigoare;

c) societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de Banca Naţională a României;

e) subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile prevăzute la lit.d).

Atenţie! În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar, fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile, ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte precizări:

Persoanele care îndeplinesc cele două criterii, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate. În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 şi/sau o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii, aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.

Baza legală: 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1066 din 17.11.2004;

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 522 din 25.07.2011.

Director executiv, ec. Dorina Sanda Cicioc

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.