Actualitate

Datornicii la stat pot cere amânarea sau anularea penalităților și dobânzilor

Legea de aprobare a unei OUG care prevede că persoanele fizice şi firmele vor putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisă, să li se amâne sau anuleze plata penalităţilor de întârziere şi dobânzilor aferente datoriilor la bugetul de stat a fost promulgată de Klaus Iohannis.

Guvernul a aprobat, în octombrie, Ordonanţa nr. 44/2015, care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege.

Adoptarea acestor măsuri a avut ca scop, în principal, creşterea economică prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante.

Astfel, persoanele fizice şi firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalităţile de întârziere dacă achită obligaţiile principale de plată până la 31 martie 2016. Totodată, acestea vor beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică Fiscul.

În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de procedură fiscală.

Facilităţile se aplică obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, celor principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv.

Totodată, sunt valabile pentru obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată şi celor principale cuprinse în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Prevederile sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe de până la 30 septembrie şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe înainte de 30 septembrie.

Pentru clarificarea procedurii de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă, printr-un proiect de ordin publicat de Finanţe se propun stabilirea organelor competente care vor acorda facilităţile fiscale prevăzute de actul normativ, modalitatea de solicitare de către contribuabil a amânării la plată, procedura de acordare a anulării obligaţiilor fiscale accesorii, procedura de acordare a anulării în cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonări la plată şi accesează facilităţile fiscale respective, precum şi modelul deciziilor care urmează a se emite de către organul fiscal.

Facilităţile fiscale se acordă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de aceasta, şi de către direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi care se transmit spre recuperare Fiscului.

Obligaţiile de plată administrate de ANAF includ drepturile vamale transmise organului fiscal competent de Autoritatea Vamală, în vederea recuperării, precum şi creanţele bugetare transmise spre recuperare de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, facilităţile se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare, potrivit proiectului de ordin al fostului ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici.

Astfel, pentru a beneficia de amânarea la plată a accesoriilor, contribuabilii trebuie să depună la registratura ANAF sau a direcţiilor din MFP o notificare sau să o trimită prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu confirmare de primire. Aceasta se soluţionează în cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

În notificare, contribuabilul trebuie să specifice denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, data şi semnătura.

În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, dar şi instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.

Pentru obligaţiile de plată accesorii cu amânare la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a
accesoriilor sau până la 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.

Dacă contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, contribuabilii vor depune o cerere în acest sens, ca în primul caz, după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării prevăzute în ordonanţă, cerere care va fi soluţionată tot în cinci zile lucrătoare, prin emiterea unei decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale aferente.

Dobânda individualizată trebuie stinsă în cotă de 45,8%. Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilităţile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.

Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază contribuabilul şi îi indică condiţiile care nu au fost îndeplinite.

Contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice organul fiscal pentru a beneficia de anularea obligaţiilor fiscale accesorii.

Şi cei care au un program de eşalonare de plată pot beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, prin depunerea unei cereri la ANAF sau direcţiile de specialitate din Finanţe.

Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, Fiscul verifică respectarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată.

Dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordonanţă, Fiscul emite şi comunică contribuabililor decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.