Social

Proba scrisă a concursului de directori de școli, vineri. Cum se corectează lucrările

Un număr de 143 de candidați dintre cei 145 care s-au înscris la concursul pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți vor susține, vineri, proba scrisă. Doi dintre ei au fost respinși chiar la etapa de verificare a dosarelor. Proba scrisă începe la ora 10:00 și durează două ore. Candidații intră în sală până la 9:00 și pot folosi doar pix de culoare albastră sau neagră, care nu se șterge. La ora 12:00, cel târziu, se încheie cele 120 de minute pe care candidații le au la dispoziție pentru rezolvarea celor 50 de itemi. 

Proba scrisă se va da vineri la Colegiul Tehnic InfoEl Bistrița. La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de primire predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia, scrie edupedu.ro

Responsabilii de sală vor avea, în mapa sălii, lista nominală a celor doi membri ai comisiei de concurs repartizați pentru evaluarea lucrărilor din sala respectivă. După predarea tuturor pieselor și foilor de concurs, responsabilii de sală invită în sala respectivă membrii comisiei de evaluare și observatorii care doresc să participe la activitate. Obligativitatea asigurării securității lucrărilor candidaților, până când acestea se predau membrilor comisiei de evaluare, revine responsabilului de sală, prevede procedura oficială. 

Comisiile evaluează obligatoriu testul standardizat în prezența candidatului și a doi martori aleși dintre candidații din sală și consemnează punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs fără a face însemnări sau notări pe acesta sau pe lucrare.

Evaluarea se realizează în sălile în care candidații au susținut proba scrisă, prin deplasarea în serile respective a membrilor comisiilor de evaluare și, după caz, a observatorilor. Camerele de supraveghere audio-video trebuie să înregistreze obligatoriu toată activitatea de evaluare.

Etapele activității de evaluare sunt următoarele:

 1. Se suprapune, de către unul dintre cei doi membri ai comisiei de evaluare, șablonul de evaluare peste foaia de răspuns.
 2. Se compară, pentru fiecare item, răspunsul furnizat de candidat cu răspunsul corect.
 3. Dacă răspunsul furnizat de candidat coincide cu răspunsul corect, se acordă punctajul maxim pentru itemul respectiv.
 4. În procesul de evaluare se acordă sau punctaj maxim pe item sau zero puncte, fiind interzis să se acordă punctaj intermediare.
 5. Se acordă zero puncte pentru un item în următoarele situații:
  • răspunsul furnizat candidat nu este identic cu răspunsul corect;
  • candidatul nu a marcat niciun răspuns corect;
  • candidatul a marcat mai mult de un răspuns ca fiind corect.
 6. Se însumează toate punctajele acordate de un evaluator fiecărui tem și rezultă punctajul total al testului.
 7. Punctajul total al textului se împarte la 10 și rezultă nota pe test.

Fiecare membru evaluator consemnează notele aferente testului și semnează în rubrica „punctaj obținut/ nota evaluator” din borderoul de notare; nu trebuie să existe diferențe între notele acordate de cei doi evaluatori, se arată în documentul de la minister.

Pentru că nu trebuie să existe diferențe între notele acordate de ce doi evaluatori și aceștia nu pot acorda decât punctaje/ note întregi, media aritmetică a celor două note trebuie să coincidă cu nota acordată de orice evaluator. Unul dintre aceștia va completa în borderou și media care reprezintă nota finală obținută de candidat la proba scrisă.

După consemnarea notelor, respectiv a mediei, borderoul se semnează de către candidat, de către cei doi martori și, după caz, de observatorii prezenți.

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise verifică punctajul total, nota acordată de fiecare evaluator și faptul că nu există diferențe între notele acordate de cei doi evaluatori și semnează borderoul centralizator.

În eventualitatea în care din motive de tehnice, se constată că șablonul de evaluare nu se suprapune perfect peste pagina a treia din foaia de concurs, care conține răspunsurile candidatului, evaluarea se va realiza prin compararea pentru fiecare item a răspunsului candidatului cu răspunsul corect din grila de evaluare (șablon).

În situația candidaților care au semnat și predat testul, dar nu se prezintă la etapa de evaluare, acesta nu va fi evaluat, nerespectându-se prevederile articolului 12, alineatul 1, litera a) din Metodologie, borderoul de notare fiind semnat de membrii comisiei de concurs, de cei doi martori, de observatori, iar rubricile „semnătura candidatului”/„rezultat” se completează cu mențiunea „absent la evaluare”. 

La finalizarea evaluării lucrărilor scrise ale candidaților dintr-o sală, cei doi membri evaluatori predau lucrările evaluate președintelui comisiei de evaluare. Responsabilul de sală predă coordonatorului centrului special foile de concurs anulate sau neutilizate, precum și toată documentația rezultată în urma activităților din fiecare sala de concurs.

Președintele comisiei de evaluare a probei scrise și coordonatorul centrului special vor asigura, la finalul zilei de concurs, la sediul centrului special, centralizarea rezultatelor conform anexei la procedură, care conține notele obținute de candidați, respectiv mențiunea admis/ respins/ neprezentat/ retras/ eliminat/ absent la evaluare, după caz.

Etichete

2 comentarii

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.