Actualitate Recomandări

Cine și-a izolat locuința cu banii lui va plăti dări mai mici cu 50%. Alte bonificații, dar și majorări

Cu 17 voturi ”pentru”, unul împotrivă și două abțineri, Consiliul Local Bistrița a aprobat, în ultima ședință, nivelul impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2022. Față de forma inițială supusă dezbaterii publice au fost aduse unele modificări.

Consilierul Nicolae Pavelean (USR) a depus un amendament acceptat de executiv pentru reducerea impozitului pe clădiri în cazul celor cu eficiență energetică ridicată.

Alexandru Bria (PSD) a cerut ca impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice să fie calculat prin aplicarea cotei de 1,00% asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale, și nu de 1,25% procent propus de executiv.

”Întotdeauna, după Revoluție, în România s-a făcut o diferențiere între persoanele fizice și juridice, dar nu atât de brutal și de dramatic. Practic a veni și taxa suplimentar o entitate, societate comercială sau de producție, are la bază argumentația că se face profit în acea clădire. Nu trebuie uitat, în egală măsură, că pentru respectivul profit, acea entitate e taxată, de aceea spun că, încet, încet, ar trebui să se meargă pe o diminuare a impozitului pentru persoane juridice pentru că ele oricum plătesc pentru profit, au angajați cărora le plătesc taxele pe muncă. Pe de altă parte, ieșim dintr-o perioadă extrem de complicată, dar nu putem spune că am depășit-o. În atare condiții, o taxă pe proprietate mai redusă e benefică pentru toată lumea pentru că banii respectivi, până la urmă, se vor regăsi tot în economia reală, în salarii majorate către angajați, de exemplu. Banii nu intră în conturi și se blochează”, a explicat Alexandru Bria.

Propunerea social-democratului a fost aprobată cu 13 voturi ”pentru” și 7 abțineri.

Președintele de ședință, Tudor Filip (PNL), a mai supus la vot următoarele modificări care au fost formulate în comisiile reunite ale Consiliului Local pentru reducerea cu 50% a impozitului pentru:

 • clădirile utilizate de ONG-uri
 • clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea eficienței energetice pe baza procesului verbal de la finalul lucrărilor prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, așa cum e prevăzut în OUG 18/2009
 • clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice, locuințe familiale, construite până la 31.XII.2005, dacă lucrările de intervenție prevăzute în OUG 13/2009 sunt realizate de proprietari pe cheltuiala proprie astfel încât consumul anual de energie să fie sub 100KWh/mp arie utilă în condiții de eficiență economică și dacă lucrările de intervenție sunt recomandate de auditorul energetic, scutirea urmând să se acorde pe bază de cerere, pentru o perioadă de 5 ani, persoanelor care dețin documente justificative care pot fi depuse până la data de 31 martie 2022.

Cu 16 voturi ”pentru”, aceste propuneri au fost acceptate.

Consiliul Local a stabilit ca, în 2022, impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice să fie calculat prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii.

Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se va calcula prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate,.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2022 se stabileşte

 • prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale şi respectiv a cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale: care au fost dobândite începând cu data de 01.01.2017; care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2017, dar a căror valoare impozabilă a fost reevaluată/actualizată pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 • prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor dobândite înainte de 01.01.2017, dar a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată/actualizată conform standardelor de evaluare a bunurilor aflate în vigoare;
 • pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

Se acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei datorate pentru clădirile utilizate de organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru:

 1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 2. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 3. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 6. clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 2022, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

De asemenea, CL a mai stabilit că impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. Se mai acordă și reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru terenurile utilizate de organizatiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren pentru:

 1. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilite conform alin. (3) şi alin.(4) se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 2022, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

S-a aprobat în schimb majorarea cu până la 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, potrivit art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și majorarea cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bistriţa, potrivit art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul de aplicare a majorărilor se va abroba prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

CL a mai decis să acorde scutirea taxelor de autorizare pentru lucrari de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie. Scutirea se acorda in conditiile in care proprietarul utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit, dar și reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrările destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o bonificaţie de 10%.

Foto cu caracter ilustrativ

Etichete

5 comentarii

 • Consilierul Bria vorbeste de parca ar fi ALBA ca ZAPADA uitant sa spuna ca de fiecare data chiar el a contribuit la diferentierea drastica intre cetatenii de la CASE si cei da la BLOCURI si de fiecare data a votat in CL proiectele de izolare doar a apartamentelor de bloc pe bani publici avand in vedere cota de participatiune a Primariei.
  Casele nu au intrat niciodata in discutii.
  As fi foarte curios cum vede asta CURTEA de CONTURI si cat de legale sunt aceste calcule si cheltuieli facute pana acuma avand in vedere ca legea interzice clar cheltuirea banului public facand lucrari la proprietati private.

  • Balane tata….tu nu ai nici o problema…Daca nu ai autorizație..te doare la basca!!

 • No zâceți voi, oameni buni, că-i sara de Crăciun , astea-s legi făcute cu capu ?
  Aștia-s numa pui, da de ajunge vreunul din ei parlament încurcă o țară-ntreagă.
  Aț înțeles careva ceva ?
  Cine dă și cine primește ? și de ce ?
  Ca să beneficiezi trebuie să cheltuie de două ori mai mult decât câștigi.
  Tipic românesc dacă ai de-a face cu administrația.
  Mă, la noi nu poate fi ceva clar, simplu și accesibil ?
  Doamne ferește !

  Stăi că poate dacă vine popa cu crucea mai alungă duhurile alea răle !

 • Mi se pare o hotărâre populistă, de sorginte comunistă… Într-un stat de drept, cu economie de piață, capitalist, nu ai voie să faci diferență între căsași și blochiști. Oricum această hotărâre pică la Prefectură. Din acești bani se pot construi locuințe sociale pentru familii vulnerabile nu să ungem cu slănină porcul pe la fund în Ajunul Crăciunului.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS